2 1/2 feet Balloons ( Giant size)

2 and 1/2 feet Dia Round Giant balloons